Berichten

Per 1-1 nieuw, collectief beleid add-ons

11-1-2017

Per 1 januari 2017 voeren de zorgverzekeraars één uniform, collectief beleid voor de vergoeding van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. Dit is het gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek van ‘add-ons’. 


Het uniforme beleid houdt in dat de zorgverzekeraars van alle indicaties  hebben bepaald of de patiënt aanspraak kan maken op vergoeding uit de Zorgverzekeringswet of niet. Als de patiënt aanspraak op vergoeding kan maken, dan krijgt hij of zij de zorg vergoed, mits de zorg afgenomen wordt in een ziekenhuis dat hiervoor een contract heeft met de zorgverzekeraar.


Ziekenhuizen brengen momenteel registratie- en declaratiesystemen gereed voor de nieuwe add-onbekostigingssystematiek. De commissie Geneesmiddelen van de NVK adviseert kinderartsen om dit in het eigen ziekenhuis samen met de ziekenhuisapotheker en de ICT- en financiële specialisten van het ziekenhuis te organiseren. De commissie adviseert secties om actief te blijven bij het beoordelen van nieuwe off-labelindicaties.


De nieuwe NVK-commissie Geneesmiddelen (waar de werkgroep Dure- en weesgeneesmiddelen per 1 januari 2017 in is opgegaan) heeft de volgende informatie beschikbaar gesteld:

- Een presentatie over het nieuwe beleid, de voorgeschiedenis en een lijst met contactpersonen bij de secties;

- De lijst van alle geregistreerde en off-labelindicaties met daarbij ook de uniforme informatie van de zorgverzekeraars of de patiënt aanspraak kan maken op vergoeding. Dit is een hulpbestand, dat goed bruikbaar is als overzicht, maar dat niet de werkelijkheid in de ziekenhuizen representeert. Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen heeft dit zogenaamde masterbestand verrijkt met een selectie van indicaties voor kinderen. Lees eerst goed de toelichtingen in het masterbestand.  

- Een beslisboom voor het beoordelen van nieuwe off-label add-on indicaties (via de secties).Presentatie
Masterbestand 
Beslisboom 
 

Meer info:
www.add-on-2017.nl
nkfk.nl 

Digitaal loket

Mijn sectie