Berichten

NVK standpunt groeihormoon

30-6-2017

De Stichting Kind en Groei is niet verbonden aan de Federatie Medisch Specialisten (FMS) noch aan de Nederlandse vereniging van kinderartsen (NVK). Medisch specialisten in ziekenhuizen richten zich primair op het zo optimaal mogelijk behandelen van hun patiënten en hebben daarnaast een adviserende rol naar management en bestuur met betrekking tot de zorginkoop. Medisch specialisten zijn géén contracterende partij in de totstandkoming van zorginkoopafspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
 

Dat er verwevenheid is tussen medisch specialisten en het bedrijfsleven is onontkoombaar. Internationale farmaceutische bedrijven financieren namelijk de helft van het geneesmiddelenonderzoek in Nederland en zijn mede afhankelijk van de expertise van artsen om een juiste vraagstelling en opzet van onderzoek te kunnen formuleren.


De FMS en de NVK vinden dat medisch specialisten transparant dienen te zijn over hun relatie met farmaceutische bedrijven. Om zoveel mogelijk transparant te zijn over relaties tussen artsen en het bedrijfsleven zijn gedragsregels opgesteld voor geneesmiddelenreclame (CGR) en is het Transparantieregister opgezet. In dit register worden alle financiële relaties tussen een bedrijf en zorgverlener of -instelling vastgelegd. Het register is publiekelijk toegankelijk. Het is aan de medisch specialist om ervoor te zorgen dat, daar waar een relatie wordt aangegaan met de farmaceutische industrie, deze de toets der kritiek kan doorstaan.

Digitaal loket

Mijn sectie