Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Hoe schrijf je een goed abstract

Een abstract is een verkorte versie van een eerste opzet van een artikel. Onderstaande aanbevelingen kunnen je helpen het abstract geaccepteerd te krijgen.


De optimale structuur van een abstract:

Titel: de titel moet een accurate weergave zijn van de inhoud van het abstract. In ongeveer 10 tot 12 woorden moet duidelijk worden gemaakt wat de context van de studie is, het doel van de studie en de studieopzet. De titel moet makkelijk te begrijpen zijn, geen jargon of afkortingen bevatten.

Auteurs: op de lijst van auteurs moeten diegenen staan die de studie hebben geïnitieerd, opgezet, de data hebben verzameld en geanalyseerd en hebben meegewerkt aan het schrijven van het abstract. Degene die het abstract gaat presenteren moet als eerste auteur worden genoemd. Elke auteur moet het abstract hebben gelezen en goedgekeurd voordat het wordt ingediend. Belangenverstrengeling en sponsoring vermelden.

Disclosure: u dient bij het indienen van het abstract te vermelden of er sprake is van conflicterende belangen.
 

Het abstract zelf

In een goed abstract moeten de volgende vragen worden beantwoord:

1. Introductie/achtergrond: waarom is deze studie geïnitieerd?
In liefst één zin moet de huidige stand van zaken/kennis betreffende het onderwerp van de studie worden samengevat.
2. Wat is het doel van de studie?
Het doel van de studie worden aangegeven, liefst aangevuld met een werkhypothese.
3. Methode
In een aantal korte zinnen kan de opzet van de studie worden aangegeven, welke patiënten zijn geïncludeerd, welke data zijn verzameld, welke analyse.
4. Resultaten
In dit deel moeten de meest belangrijke data van de studie, die de vraagstelling beantwoorden , worden weergegeven. Presenteer objectieve data, geen subjectieve bevindingen. Tabellen of figuren moeten alleen worden geïncludeerd als het nodig is om de resultaten weer te geven.
5. Conclusies
Geef liefst in één zin aan waarom je denkt dat de bevindingen van de studie belangrijk zijn en wat de mogelijke implicaties ervan zijn. De conclusies dienen te worden ondersteund door de resultaten van de studie.


Enkele algemene adviezen voor het schrijven van een abstract

1. Houd je aan de instructies voor het indienen van het abstract.
2. Gebruik eenvoudige zinnen, de afkortingen die worden gebruikt moeten de eerste keer volledig worden uitgeschreven.
3. Laat voordat je een abstract indient het lezen aan een collega. Zeker iemand die niet betrokken is bij het onderzoek kan opbouwende kritiek leveren.
4. Het abstract dient in de Nederlandse taal geschreven te zijn.

 

Enkele aandachtspunten bij de beoordeling van abstracts

1. Relevantie voor doelgroep (algemeen kinderarts en/of kinderarts-deelspecialist)
ook epidemiologisch onderzoek en basaal wetenschappelijk onderzoek.
2. Voldoende resultaten (dus niet resultaten zullen worden gepresenteerd)
3. Wordt de vraag die in de inleiding/doelstelling staat wel beantwoord?

Alle 3 moeten positief scoren om in aanmerking te kunnen komen voor acceptatie.

Aanvullingen:
- Literatuur: alleen systematische reviews volgens de geldende methologie komen in aanmerking.
- Casuïstiek is toegestaan als deze een duidelijke boodschap heeft.

HET ABSTRACT MAG INCLUSIEF TITEL MAXIMAAL 450 WOORDEN BEVATTEN.

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK