Lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt toegang tot de NVK-activiteiten. Leden ontvangen de digitale nieuwsbrief NVK Nieuwsmail, het verenigingstijdschrift Kinderarts en samenleving (drie keer per jaar) en het NVK Congresprogramma. NVK-leden hebben bovendien toegang tot het besloten deel van de NVK-site. Als u lid bent geworden, krijgt u per e-mail uw toegangscodes toegestuurd.
 

Heeft u vragen over het NVK lidmaatschap? Mail uw vraag dan naar onze ledenadministratie: ledenadministratie@nvk.nl of bel naar 088 - 282 33 06.

Wilt u een lidmaatschap aanvragen? Klik hier.

Bent u reeds lid en wilt u uw persoonlijke gegevens controleren, aanpassen en/of uw wachtwoord wijzigen, gaat u naar het Digitaal loket.

 

Soorten lidmaatschap NVK

De NVK kent volgens de statuten van de vereniging diverse soorten lidmaatschappen. Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten. Er wordt wel onderscheid gemaakt in contributie. De soorten lidmaatschappen zijn:
 

Gewone leden

praktiserend kinderartsen die als zodanig werkzaam zijn in Nederland

Junior leden

assistent-geneeskundigen in opleiding tot kinderarts

Buitengewone leden

kindergeneeskundigen die werkzaam zijn als kinderarts buiten Nederland

Bijzondere leden

kinderartsen die niet kwalificeren als praktiserend kinderartsen en iedere niet-kinderarts, met tenminste een hogere beroepsopleiding die direct betrokken is bij de wetenschap en praktische aspecten van de kindergeneeskunde

Ereleden

als zodanig benoemde leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

Seniorleden

leden die wegens (vervroegde) pensionering niet meer de geneeskunde uitoefenen

Verbondenheid met Federatie en KNMG

Wie als praktiserend kinderarts lid is van de NVK, is daarmee ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de KNMG. Dit betekent onder meer dat deze leden zich moeten houden aan de statuten en reglementen van deze organisaties en gebruik kunnen maken van diverse voordelen. Ook zijn deze leden onderworpen aan gedragsregels en de tuchtrechtspraak van de KNMG. Om praktische redenen wisselt de NVK persoonsgegevens uit met de FMS voor deze lidmaatschappen. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de FMS (o.a. juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet. 


Lidmaatschap van de LAD

Praktiserend kinderartsen die in dienstverband werkzaam zijn (of dat in de toekomst worden) en lid worden van de NVK, melden zich daarbij tevens aan als lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) met de daarbij behorende voordelen (bekijk de ledenvoordelen). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD, zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD u hierover informeren. 
De NVK verstrekt de benodigde gegevens aan de LAD. Lees hier de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. 
Mocht u ondanks de vele kosteloze voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met de ledenadministratie van de NVK.


Lidmaatschap van De Jonge Specialist

De junior afdelingen van de wetenschappelijke verenigingen die deelnemen aan de Federatie, hebben per 1 januari 2016 de krachten gebundeld in De Jonge Specialist. Voor aios kindergeneeskunde en anios die NVK-lid worden betekent dit dat zij bij aanmelding bij de NVK kunnen aangeven of ze ook gebruik willen maken van een gecombineerd lidmaatschap van De Jonge Specialist (DJS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Voor juniorleden die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 NVK-lid zijn geworden, geldt een overgangsbepaling. Deze zegt dat juniorleden behalve van de Junior Afdeling, automatisch ook lid werden van de De Jonge Specialist en van de LAD, tenzij ze uitdrukkelijk aangaven geen prijs te stellen op het lidmaatschap van deze organisaties (‘opt-out’). 


Meer info:
Naar de statuten, aktedatum 8 februari 2019
Niet praktiserend in Nederland, toch verbonden met Federatie en KNMG: Sovaf

 

Contributie

De bedragen zijn met ingang van 1 januari 2020:

Gewone NVK leden

 

NVK-contributie:

€  839,75

Bijdrage Federatie*:

€   555,25

Totale jaarlijkse bijdrage

€ 1.395,00

 

 

Junior leden

 

Junior leden incl. DJS/LAD**:

€  275,00

Junior leden (alleen NVK):

€ 127,34

 

 

Buitengewone leden

€ 275,00

Bijzondere leden

€ 275,00

Seniorleden

€ 87,50

* Wordt naar rato in rekening gebracht lopende het kalenderjaar
** inclusief € 147,66 bijdrage De Jonge Specialist
 

Meer informatie over de NVK contributie en de federatiebijdrage:
Brochure over de NVK-contributie en de federatiebijdrage
Wat doet de Federatie (naar www.demedischspecialist.nl)
Dossier Federatie op de NVK-website
 

Lidmaatschap secties

Alle leden, ongeacht hun soort lidmaatschap, kunnen lid worden van een (subspecialistische) sectie van de NVK. Een overzicht van alle secties vindt u onder Organisatie, Secties. Kinderartsen-subspecialisten zijn doorgaans lid van de sectie van hun betreffende subspecialisme. Daarnaast zijn ook veel algemene kinderartsen lid van één of meer secties omdat het onderwerp hun bijzondere aandacht heeft. Niet-kinderartsen, die over een bepaald onderwerp veel contacten met een bepaalde sectie hebben, kunnen lid van een sectie worden als zij zich als buitengewoon lid (artsen) of bijzonder lid (niet-artsen) van de NVK hebben aangemeld.

Niet-leden van de NVK kunnen, indien het sectiebestuur daarmee instemt, de sectievergaderingen als participant bijwonen en aan de inhoudelijke discussie bijdragen. Op huishoudelijke sectievergaderingen hebben niet-leden uiteraard geen stemrecht.


Lidmaatschap beëindigen

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan moet u vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opzeggen. Uw opzegging gaat dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar in.

De reden dat u niet tijdens het lopende kalenderjaar kunt opzeggen, is dat de NVK met het oog op financiële verplichtingen bijtijds zekerheid moet hebben over de inkomsten in het komende jaar. De opzegregeling is vastgelegd in de statuten.

Uw opzegging kunt u schriftelijk doorgeven via e-mail (ledenadministratie@nvk.nl) of per brief. Wij sturen altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging, die tevens dient als bewijs van opzegging.

Mijn sectie