Lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt toegang tot de NVK-activiteiten. Leden ontvangen de digitale nieuwsbrief NVK Nieuwsmail, het verenigingstijdschrift Kinderarts en samenleving (vier keer per jaar) en het NVK Congresprogramma. NVK-leden hebben bovendien toegang tot het besloten deel van de NVK-site. Als u lid bent geworden, krijgt u per e-mail uw toegangscodes toegestuurd.

Heeft u vragen over het NVK lidmaatschap? Mail uw vraag dan naar onze ledenadministratie: ledenadministratie@nvk.nl of bel naar 088 - 282 33 06.

Wilt u een lidmaatschap aanvragen? Klik hier.

Bent u reeds lid en wilt u uw persoonlijke gegevens controleren, aanpassen en/of uw wachtwoord wijzigen, gaat u naar het Digitaal loket.
 

Soorten lidmaatschap NVK

De NVK kent volgens de statuten van de vereniging diverse soorten lidmaatschappen. Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten. Er wordt wel onderscheid gemaakt in contributie. De soorten lidmaatschappen zijn:

Gewone leden

kindergeneeskundigen die opgenomen zijn in het Register van specialisten van de KNMG.

Junior leden

assistent-geneeskundigen in opleiding tot kinderarts.

Buitengewone leden

kindergeneeskundigen werkzaam buiten Nederland.

Bijzondere leden

geneeskundigen/niet-kinderarts of academisch gevormde niet-geneeskundigen, met tenminste een hogere beroepsopleiding, direct betrokken bij de wetenschap en praktische aspecten van de kindergeneeskunde.

Ereleden

als zodanig benoemde leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Seniorleden

leden die wegens pensionering of om andere redenen niet meer de geneeskunde uitoefenen.


Verbondenheid met Federatie, KNMG en LAD
Wie als praktiserend kinderarts lid is van de NVK, is daarmee ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de KNMG en (eventueel, in geval van een dienstverband) lid van de LAD. Dit betekent onder meer dat deze leden zich moeten houden aan de statuten en reglementen van deze organisaties. Ook zijn deze leden onderworpen aan gedragsregels en de tuchtrechtspraak van de KNMG. Om praktische redenen wisselt de NVK persoonsgegevens uit met de FMS voor deze lidmaatschappen. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de FMS (o.a. juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet. 


Lidmaatschap van de LAD en ‘opt-out’
Praktiserend kinderartsen in dienstverband die lid worden van de NVK, zijn uit hoofde van hun NVK-lidmaatschap ook lid van de LAD, tenzij ze aangeven dit niet te willen (‘opt out’). Voor mensen die al lid van de NVK waren op 8 januari 2016 (de datum van de laatste statutenwijziging), geldt een overgangsbepaling. Deze zegt dat de praktiserend leden geacht worden het bestuur te hebben gevolmacht om ze bij de LAD aan te melden, tenzij ze uitdrukkelijk aangeven dat ze geen prijs stellen op het LAD-lidmaatschap (‘opt-out’). 


Lidmaatschap van De Jonge Specialist en ‘opt-out’
De junior afdelingen van de wetenschappelijke verenigingen die deelnemen aan de Federatie, hebben per 1 januari 2016 de krachten gebundeld in De Jonge Specialist. Voor aios kindergeneeskunde die NVK-lid worden betekent dit dat zij, behalve van de Junior Afdeling,  automatisch ook lid worden van de De Jonge Specialist en van de LAD, tenzij ze uitdrukkelijk aangeven geen prijs te stellen op het lidmaatschap van deze organisaties (‘opt-out’). 


Meer info:
Naar de statuten, aktedatum 8 januari 2016
Niet praktiserend in Nederland, toch verbonden met Federatie en KNMG: Sovaf

 

Contributie

De bedragen zijn met ingang van 1 januari 2019:

 

 

 

Gewone leden

NVK-contributie:

Bijdrage Federatie:

Totale jaarlijkse bijdrage 

 

 

€  853,29

€   541,71*

€ 1.395,-

 

 

 

 

 

Junior leden

€  275,-**

 

ANIOS leden

€ 275,-

 

Buitengewone leden

€ 275,-

 

Bijzondere leden

€ 275,-

 

Seniorleden

€ 87,50

 

 

* Wordt naar rato in rekening gebracht lopende het kalenderjaar

** inclusief €144,06 bijdrage De Jonge Specialist
 

Meer informatie over de NVK contributie en de federatiebijdrage:

Brochure over de NVK-contributie en de federatiebijdrage
Wat doet de Federatie (naar www.demedischspecialist.nl)
Dossier Federatie op de NVK-website

 

 

Lidmaatschap secties

Alle leden, ongeacht hun soort lidmaatschap, kunnen lid worden van een (subspecialistische) sectie van de NVK. Een overzicht van alle secties vindt u onder Organisatie, Secties. Kinderartsen-subspecialisten zijn doorgaans lid van de sectie van hun betreffende subspecialisme. Daarnaast zijn ook veel algemene kinderartsen lid van één of meer secties omdat het onderwerp hun bijzondere aandacht heeft. Niet-kinderartsen, die over een bepaald onderwerp veel contacten met een bepaalde sectie hebben, kunnen lid van een sectie worden als zij zich als buitengewoon lid (artsen) of bijzonder lid (niet-artsen) van de NVK hebben aangemeld.

Niet-leden van de NVK kunnen, indien het sectiebestuur daarmee instemt, de sectievergaderingen als participant bijwonen en aan de inhoudelijke discussie bijdragen. Op huishoudelijke sectievergaderingen hebben niet-leden uiteraard geen stemrecht.


Lidmaatschap beëindigen

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan moet u vóór 4 december van het lopende kalenderjaar opzeggen. Uw opzegging gaat dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar in.

De reden dat u niet tijdens het lopende kalenderjaar kunt opzeggen, is dat de NVK met het oog op financiële verplichtingen bijtijds zekerheid moet hebben over de inkomsten in het komende jaar. De opzegregeling is vastgelegd in de statuten.

Uw opzegging kunt u schriftelijk doorgeven via e-mail (ledenadministratie@nvk.nl) of per brief. Wij sturen altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging, die tevens dient als bewijs van opzegging.

Mijn sectie