Specifiek beoordelingskader accreditatie bij de NVK

Herziening Specifiek Beoordelingskader Accreditatie

De Commissie Nascholing&Accreditatie heeft het bestaande Specifiek Beoordelingskader Accreditatie herschreven. De wijzigingen betreffen met name de structuur van het kader met als oogmerk de leesbaarheid te vergroten. Aanvullend is ervoor gekozen om naast het beoordelingskader een handleiding ‘Procedures voor het verkrijgen van accreditatiepunten’ op te stellen om de accreditatie-aanvraag voor kinderartsen en aanbieders van nascholing te vergemakkelijken.

De belangrijkste herzieningen in het beoordelingskader zijn:

  • Herstructurering hoofdstukken en paragrafen om leesbaarheid te vergroten;
  • Naamswijziging Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABMS) in Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN);
  • Toekenning van EACCME-punten van nascholingsactiviteiten welke per 01/01/013 zijn gevolgd mogen in Categorie A van het nascholingsdossier worden toegevoegd. De NVK-leden zijn hierover op de ALV november 2012 geïnformeerd en aanvullend via de NVK mail en NVK website;
  • Toevoeging van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling (KNAW) , paragraaf 1.3. Hoofdstuk 1 (Het NVK bestuur heeft in november 2012 besloten om deze Code te onderschrijven).

 

Specifiek beoordelingskader accreditatie bij de NVK 2013

Procedures voor het verkrijgen van accreditatiepunten 2013  

 

Pilot geaccrediteerde nascholing buiten vakgebied

Het NVK bestuur heeft besloten om aan te sluiten bij een pilot van het Accreditatie Overleg (KNMG) om de accreditatie van aanpalende beroepsgroepen over te nemen.

Zo worden nascholingen waarvan de aanbieder wel bij de aanpalende beroepsvereniging maar niet bij de NVK accreditatie aanvraagt, toch door de NVK geaccrediteerd. De regeling wordt automatisch uitgevoerd door het GAIA-systeem.

Met de accreditatieregeling wordt beoogd om het de kinderartsen makkelijker te maken om nascholing in belendende specialismen te volgen. Artsen mogen in de pilotperiode (1 mei 2013 t/m 30 april 2014) maximaal 50 accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie.

Voor alle deelnemende specialismen wordt deze mogelijkheid, inclusief de begrenzing op 50 punten, vanaf 1 mei 2013 ingesteld in het persoonlijk GAIA-dossier van de arts.

 

Aanvullende informatie omtrent de Pilot 


Archief

Specifiek beoordelingskader accreditatie bij de NVK 2007

Specifiek beoordelingskader accreditatie bij de NVK 2010

Specifiek beoordelingskader accreditatie richtlijnontwikkeling

Mijn sectie