Link

Links


Stichting Lampion

Voor vragen en knelpunten betreffende de (medische) zorg voor kinderen zonder papieren en hun ouders. Dit is een landelijk advies-en informatiepunt voor zorg aan illegale/ongedocumenteerde/niet toegelaten asielzoekers.
www.lampion.info 


Pharos, kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid

Streeft naar verbetering van de gezondheid van vluchtelingen door de kwaliteit van de zorg voor hen te verbeteren door advies, informatie verstrekking, onderwijs en onderzoek.
www.pharos.nl
 
Asieladvocaten
Bij de wens van een kinderarts om asielzoekers of illegalen in hun procedure te ondersteunen is het te adviseren niet zelf actie te ondernemen, maar altijd de hulp in te roepen van een gespecialiseerde asieladvocaat. Deze zijn veel beter geïnformeerd in de toch vaak ingewikkelde problematiek en zijn te bereiken via Lampion.
www.lampion.info

Inspectie voor de gezondheidszorg
Voor het melden van structurele problemen met betrekking tot de medische zorg kan men zich wenden tot de inspectie en/of de Johannes Wierstichting voor mensenrechten en gezondheidszorg.
www.izg.nl


Stichting Los (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)

voor adressen van mensen en vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij de opvang en zorg voor ongedocumenteerden.
www.stichtinglos.nl

Defence for children
Voor het melden van structurele problemen met betrekking tot andere aspecten van het leven van deze kinderen kan men zich wenden tot deze internationale kinderrechten organisatie.
www.defenceforchildren.nl 

AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling)
Indien de gezondheid van een kind direct gevaar loopt dan dient melding bij het algemeen meldpunt kindermishandeling plaats te vinden.
www.amk-nederland.nl.
 
IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst)
De kinderarts zal indien hiernaar gevraagd naar eer en geweten medische en psychosociale informatie verstrekken ter ondersteuning en/of explicatie bij asielaanvraag IND:
www.ind.nl
 

Mijn sectie