Berichten

NVK-adviezen inzake ICD10

1-7-2015

Sinds 1 juli 2015 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht dat bij elk DOT zorgproduct de hoofddiagnose conform de ICD-10 wordt vastgelegd. In de regelgeving is bepaald dat de medisch specialist verantwoordelijk is voor een juiste registratie van de ICD-10 code. Daarnaast is de medisch specialist verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, en de diagnose.

De NVK en de Federatie Medisch Specialisten zijn van mening dat de medisch specialist verantwoordelijk is voor de juiste diagnoseregistratie maar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een juiste registratie van de ICD-10 code. Hiervoor is specifieke kennis noodzakelijk over de registratiemethodiek van de ICD-10 en de medisch specialist is niet opgeleid om op basis van ICD-10 te coderen. Eenmalige registratie aan de bron van de ICD-10 code door medisch specialisten (volgens de internationale richtlijnen) leidt niet tot juiste en betrouwbare informatie. De NZa is overigens bereid om in 2015 de verantwoordelijkheidsverdeling opnieuw te bespreken met veldpartijen. Dit laat onverlet dat de formele registratieverplichting ICD-10 volgens de beleidsregel vanaf 1 juli 2015 nog bij de medisch specialist ligt.

Wat is de diagnosethesaurus?
De diagnosethesaurus is een hulpmiddel voor registratie van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Met de diagnosethesaurus legt de medisch specialist een klinisch relevante diagnose vast die vervolgens afleidt naar een DBC-diagnose en ook naar de ICD-10 code. Deze lijst wordt ingelezen in uw EPD.  Het doel van de diagnosethesaurus is niet om de medisch specialist ICD-10 te laten registreren, maar het eenduidig registreren van de klinische relevante diagnoses in het EPD.

Diagnosethesaurus kindergeneeskunde
Inmiddels heeft Dutch Hospital Data (DHD) de diagnosethesaurus voor kindergeneeskunde op haar website gepubliceerd. De NVK heeft DHD geadviseerd over de koppelingen tussen klinisch relevante diagnoses (referentietermen) en DBC-diagnoses. De afleidingen naar ICD-10 zijn door het RIVM geautoriseerd.

De diagnosethesaurus is nog in ontwikkeling en kan alleen geoptimaliseerd worden door gebruik in de praktijk en terugkoppeling van verbeteringen aan DHD. Dit vraagt om extra aandacht bij het gebruik van diagnosethesaurus. Omdat de diagnosethesaurus nog niet perfect is, adviseert de BBC om lokaal controles in te richten op de juistheid van de afleiding naar DBC-diagnose en de juistheid van de afleiding naar de ICD10 code. Immers, mocht de diagnosethesaurus een onjuiste DBC-diagnose voorstellen, dan kan dat leiden tot een foutieve declaratie. En een onjuiste ICD10 code kan leiden tot een onjuiste DIS aanlevering.
 

Adviezen aan de kinderarts
• Daarom adviseert de NVK de kinderarts om elke door de diagnosethesaurus voorgestelde DBC-diagnose te controleren en indien nodig deze te overschrijven met de juiste DBC-diagnose. Mocht dit gebeuren, koppel dit dan terug aan de zorgadministratie in uw ziekenhuis, zodat hierop een wijziging van de diagnosethesaurus kan worden aangevraagd.

• Daarbij adviseert de NVK u ook om samen met uw afdeling zorgadministratie de eerste maanden te monitoren of een verschuiving van DBC-diagnosen plaatsvindt ten opzichte van de maanden voor de implementatie. Opvallende verschuivingen kunnen een signaal zijn om de juistheid van de afleiding naar DBC-diagnose nader te bezien. 

• Een volgend advies is om af te stemmen met de zorgadministratie van uw ziekenhuis dat medisch codeurs – steekproefsgewijs – controles doen op de afgeleide ICD10 codes. Verbeteringen kunnen leiden tot een wijzigingsverzoek aan DHD.

• Tot slot is het te adviseren om met uw vakgroep de referentietermen die de diagnosethesaurus aanbiedt, te doorlopen om te bepalen welke termen u in de praktijk het meest gebruikt. Deze kunt u bij de implementatie van de diagnosethesaurus in uw EPD laten toevoegen aan een favorietenlijst, hiermee wordt het kiezen van een referentieterm – en daarmee het afleiden van DBC-diagnose en ICD10 code – versneld.
 

Terugkoppeling aan NVK
Graag blijft de NVK op de hoogte van relevante verbeterpunten die u tegenkomt bij het gebruik van de diagnosethesaurus. U kunt hiervoor contact opnemen met de Beroespbelangen commissie via: bbc@nvk.nl.


Meer info:

Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken: 
• Diagnosethesaurus: Website DHD
• ICD-10: Website RIVM

Ter illustratie de diagnosethesaurus kindergeneeskunde die 29 mei 2015 is uitgeleverd.
Kijkt u voor de actuele versie altijd op de website van DHD.
Diagnosethesaurus kindergeneeskunde

Mijn sectie