Berichten

Overlijden kind: meldplicht èn nieuwe verklaring

21-3-2013

Het bestuur van de NVK wijst kinderartsen er nogmaals op dat behandelend artsen bij overlijden van een minderjarige altijd moeten overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer. Sinds1 januari 2013 moeten artsen bovendien een aangepaste versie van de verklaring van overlijden (A-verklaring) gebruiken.

Daarin staat dat hij of zij in geval van minderjarigheid overleg met de gemeentelijk lijkschouwer heeft gehad. De plicht om te overleggen (meldplicht) geldt al sinds 1 januari 2010. Uit onderzoek van de GGD in Amsterdam bleek onlangs dat artsen in 2010 die nieuwe verplichting niet altijd naleefden.

Link naar het aangepaste (model)formulier
Naar de aangepaste (model)verklaring op www.overheid.nl

Hoe zit het precies?
Volgens het officiële voorlichtingsmateriaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie (zie dossier NODO) moeten behandelend artsen, alvorens een verklaring van overlijden af te geven, overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts) over de aard en oorzaak van overlijden bij alle minderjarige overlijdensgevallen. Het gaat hierbij om kinderen die voor hun 18e jaar overlijden en kinderen die dood geboren worden na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken. De overlegplicht (of meldplicht) geldt niet voor kinderen die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken zijn geboren en binnen 24 uur na hun geboorte zijn overleden.

Aangepaste verklaring van overlijden
Sinds 1 januari 2013 worden behandelend artsen tevens geacht een nieuwe, aangepaste versie van de verklaring van overlijden (A-verklaring) te gebruiken. In deze aangepaste versie is aan de zin 'verklaart het lijk persoonlijk te hebben geschouwd' de volgende zinsnede toegevoegd: 'indien de overledene minderjarig is op het tijdstip van overlijden, verklaart overleg te hebben gehad met de gemeentelijke lijkschouwer'. Op het formulier moet vervolgens de datum van overleg en de naam van de betreffende gemeentelijk lijkschouwer worden genoteerd.

NODO-procedure
De meldplicht en de plicht om het nieuwe A-formulier te gebruiken hebben te maken met de NODO-procedure, bedoeld om in geval van onverwacht en onverklaard overlijden van een minderjarige de doodsoorzaak op te kunnen sporen door middel van nader onderzoek. Indien de behandelend arts en de gemeentelijk lijkschouwer geen duidelijke doodsoorzaak kunnen vaststellen en er ook geen aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijk overlijden, treedt de NODO-procedure in werking. Als er sprake is van natuurlijk overlijden en een bekende doodsoorzaak, mag de behandelend arts een verklaring van overlijden afgeven. Dit moet dan wel de nieuwe versie zijn.

Onderzoek GGD Amsterdam
Medio februari publiceerden onderzoekers van de GGD in Amsterdam in Medisch Contact de resultaten van een onderzoek. Daaruit bleek dat in 2010 veel overlijdensgevallen van minderjarigen niet waren gemeld door artsen aan de gemeentelijk lijkschouwer. Als mogelijke oorzaken werden genoemd onbekendheid bij artsen vanwege het ontbreken van uitgebreide voorlichting, twijfel bij artsen aan de noodzaak van overleg in geval van een doodgeboren kind (hier is immers de perinatale audit voor) en gebrek aan motivatie bij artsen om te overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer op een moment dat er nog geen sprake was van een NODO-procedure. “Tot oktober 2012 was het immers niet mogelijk om bij onverklaarde sterfgevallen de NODO-procedure op te starten,” aldus de onderzoekers.

Meer informatie
Alle informatie over de verplichtingen bij overlijden van minderjarigen is te vinden in het dossier NODO (tabblad Nieuws, Dossiers).

Naar het dossier NODO 

Link naar het aangepaste (model)formulier
Naar de aangepaste (model)verklaring op www.overheid.nl

Mijn sectie