Berichten

Rapport 'Samenwerken en afstemmen'

12-6-2009
Rapport 'Samenwerken en afstemmen' nu beschikbaar


Het rapport 'Samenwerken en afstemmen' van een werkgroep van NVK en AJN is nu beschikbaar op PediaNet. Het document bevat aanbevelingen en aandachtspunten bij het opstellen van een protocol over de overdracht van gegevens van kinderen met een gezondheidsrisico tussen kinderartsen en JGZ-medewerkers.

De afspraken die besproken worden betreffen kinderen die geboren zijn in het ziekenhuis bij wie sprake is van gezondheidsproblemen of kinderen die thuis geboren zijn en vervolgens opgenomen zijn in het ziekenhuis om dezelfde redenen. Het rapport (zie hieronder) is ondergebracht in de rubriek Richtlijnen, onderdeel Richtlijnen van secties, subrubriek Overige.

Rapport 'Samenwerken en afstemmen


Inventarisatie
In 2002 heeft een inventariserend onderzoek plaatsgevonden met als vraagstelling na te gaan hoe de overdracht en samenwerking tussen kindergeneeskunde en JGZ op dat moment in Nederland verliep. De resultaten van het inventariserend onderzoek uit 2002, op initiatief van de besturen van de NVK en de toenmalige NVJG en LCF, gaven aanleiding tot een opdracht om het Protocol Nazorg risicopasgeborenen uit 1997 te up-daten. In dit kader werd onderzoek gestart, waarbij onder andere nulmeting is verricht ten einde een bewezen effectieve overdracht te ontwikkelen. In het onderhavige document zijn de knelpunten verwerkt die naar voren kwamen uit de gehouden enquête van 2003 evenals de knelpunten bij de toentertijd uitgevoerde nulmeting.

Huidige situatie
Het protocol uit 1997 is in het rapport aangepast aan de huidige situatie. Ook zijn de voorwaarden om te komen tot een betere samenwerking en overdracht van gegevens samengevat tot een document met aanbevelingen. Deze aanbevelingen dienen als kader en ondersteuning bij het maken van afspraken op regionaal en lokaal niveau. In dit document is een globale indeling in groepen naar risicoprofiel gegeven en een voorbeeld van de mogelijke taakverdeling. Hierover dienen per regio concrete afspraken te worden gemaakt.

In dit definitieve rapport zijn de reacties op de eerdere versie (september 2008) verwerkt.

De werkgroep is erg blij dat na een lange weg van bijna 7 jaren dit rapport tot stand is gekomen en dat er een vervolg komt in de vorm van een evidence based richtlijn (aanvraag is inmiddels verzonden naar ZonMw).

Mijn sectie