NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kwaliteit

De ontwikkelingen in de wereld om ons heen en in de gezondheidszorg leiden ertoe dat zorgvragen complexer worden. De mogelijkheden om te behandelen nemen toe, patiënten zijn beter geïnformeerd en technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op. De kwaliteit van zorg is vaak al goed, maar het streven blijft om de kwaliteit nog verder te verbeteren. De NVK hecht daarom veel waarde aan een actueel en gedragen kwaliteitsbeleid.

Het Cluster Kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid. Uitvoerende taken liggen bij de Commissie Richtlijnen, de Commissie KwaliteitsVisitaties Kindergeneeskunde (KVK), de Commissie Patiëntveiligheid (PaVei) en de Adviesgroep Indicatoren en Kwaliteitsregistraties.

Onder aan deze pagina kunt u doorklikken naar de verschillende pijlers onder ons kwaliteitsbeleid, waaronder richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitaties en patiëntveiligheid.

Richtlijnen
Evidence-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVK is momenteel betrokken bij zo’n vijfenzeventig verschillende (multidisciplinaire) richtlijnen, waaronder vijfentwintig NVK-richtlijnen.

Werkboeken
Practice-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Als wetenschappelijke vereniging heeft de NVK geen rol in de totstandkoming, inhoud of redactie van de werkboeken. We zorgen slechts voor publicatie van werkboeken op onze website, zodat de inhoud breed beschikbaar is.

Indicatoren
Meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de mate en kwaliteit van de geleverde zorg. 

  • Externe indicatoren: prestatie-indicatoren, bedoeld voor het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van zorg aan bijvoorbeeld de overheid, zorgverzekeraars of patiënten.
  • Interne indicatoren: bedoeld voor het bewaken en verbeteren van de eigen zorgprocessen en/of beroepsuitoefening.

Overige kennisdocumenten
Overige leidraden, handreikingen, rapporten, adviezen en veldnormen.

Kwaliteitsvisitaties
Intercollegiale toetsing van de vakgroep of een maatschap op locatie. Een kwaliteitsvisitatie vindt eens in de vijf jaar plaats op basis van een vastgesteld normenkader en wordt afgerond met een visitatierapport. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als kinderarts en geldt voor alle geregistreerde kinderartsen, zowel in opleidings- als niet-opleidingsklinieken, academies, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en andersoortige organisaties.

Patiëntveiligheid
Het identificeren van risico’s voor de patiëntveiligheid en het ondersteunen van kinderartsen bij de implementatie van de VMS-thema’s.