Berichten

Jeugdwet verplicht tot aanleveren beleidsinformatie

14-1-2016

Kinderartsen die, in het kader van de Jeugdwet, door gemeenten gecontracteerde zorg verstrekken, vallen net als andere  jeugdhulpaanbieders onder de wettelijke verplichting beleidsinformatie te leveren. Het CBS vraagt twee maal per jaar om deze informatie over het jeugdhulpgebruik aan te leveren. De eerste uitvraag zal zijn in juli 2016.

Het is belangrijk dat kinderartsen per 1 januari 2016 weten dat deze informatie moet worden aangeleverd, wat moet worden geleverd en hoe deze informatie kan worden aangeleverd. 

Jeugdmonitor
Alle beleidsinformatie wordt opgenomen in de zogenaamde jeugdmonitor. Als artsen, onderzoekers, politici, burgers en ambtenaren steeds gebruik maken van dezelfde gegevens set, verbetert dit de onderlinge vergelijkbaarheid. Doel van de benchmark is te kijken naar grote verschillen in jeugdhulpgebruik bij vergelijkbare gemeenten. Ook gebruiken de gemeenten deze cijfers om een ruw beeld te krijgen van de vraag naar hulp in hun gemeente. Tenslotte speelt het een rol bij het reserveren van budgetten.

Aanleveren van gegevens verplicht
De levering van deze gegevens is verplicht en wettelijk geborgd in de Jeugdwet zelf. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt de gegevens en doet twee maal per jaar een uitvraag. 

Het CBS mag deze wettelijke regeling ook handhaven en kan jeugdhulpaanbieders die geen cijfers leveren beboeten. 

Persoonsgegevens
De uitvraag betreft persoonsgegevens. Hiervoor gelden de (privacy- en veiligheids-) vereisten van de CBS-wet. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft deze regeling goedgekeurd. 

Aanleveren van gegevens
Bericht CBS beleidsinformatie Jeugd 
Bericht CBS aanleveren van gegevens Jeugdhulp 
Informatieprotocol beleidsinformatie jeugd


Gebruik gegevens jeugdmonitor CBS
Naar Jeugdmonitor Statline: hier kunt u zelf tabellen en grafieken samenstellen. 
Naar de benchmark Jeugdhulp 

Halfjaarlijks overzicht rapport (eerste helft 2015)

Mijn sectie