NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Adviescommissie Neonatale Screening Cystic Fibrosis (ANS CF)

Contactpersoon NVK-bureau
Rick Schipper
E: schipper@nvk.nl
T: 088 - 282 33 40

 K.M. (Karin) de Winter-de Groot
K.M. (Karin) de Winter-de Groot
Voorzitter
 M.A.G.E. (Michiel) Bannier
M.A.G.E. (Michiel) Bannier
Lid
 M. (Marelle) Bouva
M. (Marelle) Bouva
Lid
 J.J.P. (Hans) Gille
J.J.P. (Hans) Gille
Lid
 V. (Vincent) Gulmans
V. (Vincent) Gulmans
Lid
 B.S. (Bernadette) Jakobs
B.S. (Bernadette) Jakobs
Lid
 H.M. (Hettie) Janssens
H.M. (Hettie) Janssens
Lid
 P.J.F.M. (Peter) Merkus
P.J.F.M. (Peter) Merkus
Lid
 M. (Marianne) Nuijsink
M. (Marianne) Nuijsink
Lid
 K. (Kitty) van der Ploeg
K. (Kitty) van der Ploeg
Lid
 B.L. (Bart) Rottier
B.L. (Bart) Rottier
Lid
 P.C.J.I. (Peter) Schielen
P.C.J.I. (Peter) Schielen
Lid
 R. (Rendelien) Verschoof-Puite
R. (Rendelien) Verschoof-Puite
Lid