NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Taskforces

Taskforce Buitenland
Vanwege de toenemende interesse onder  AIOS in kindergeneeskunde in het buitenland, in het specifiek door het doen van een maatschappelijke stage, verdiepingsstage of profileringsstage, willen wij als JA tegemoet komen aan deze ontwikkeling door handvatten te bieden. 
Via de taskforce buitenland verzamelen we gegevens van AIOS die een dergelijke stage hebben voltooid. Deze informatie hebben wij beschikbaar en zullen we in de toekomst op onze website inzichtelijk maken via een wereldkaart. Tot die tijd kun je mailen met JA@nvk.nl om informatie te krijgen over reeds gelopen stages. 
Klik bovendien hier voor handige tips en adviezen. 

Ben jij of ken jij een collega die in het buitenland een stage heeft gelopen? Dan horen wij graag van je via je clustervertegenwoordiger of via JA@nvk.nl zodat we het organiseren van een buitenlandse stage makkelijker voor elkaar kunnen maken!

Taskforce communicatie

We streven er, als Junior Afdeling van de NVK, naar om de AIOS op de hoogte te houden van de zaken die er spelen rondom de opleiding en laagdrempelig beschikbaar te zijn voor vragen. De focus van de taskforce communicatie is om een meer eenduidige uitstraling als JA-NVK te creëren en nog beter zichtbaar te zijn voor onze achterban. Daarnaast houden we ons bezig met de inhoud van de nieuwsbrief, het up-to-date houden van de website, het plaatsen van interessante zaken op onze Instagram pagina en hebben we een coördinerende rol in het plaatsen van de blogs op de website van de NVK.

Taskforce CP

De JA-NVK is met twee leden vertegenwoordigd in het Concilium Paediatricum (CP) (waarvan één lid ook in het dagelijks bestuur) en is alhier verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van AIOS. Ze nemen proactief deel aan de CP-vergaderingen. Alle dossiers en bijna alle besluiten die betrekking hebben op de opleiding worden binnen het CP besproken. 

In 2022 zijn Top2025 en Reconcept geïmplementeerd. Daarnaast is in 2022-2023 samen met het Concilium Paediatricum een handreiking "Behoud van Bevlogenheid" geschreven. Deze handreiking geeft acties en praktische aanbevelingen om iedere AIOS duurzaam inzetbaar en bevlogen te houden. Hiervoor wordt 6 oktober 2023 een invitational georganiseerd. 

Actuele thema’s voor 2023 binnen het CP betreffen onder andere de evaluatie van Europese Toets i.s.m. de stuurgroep cursorisch onderwijs, de nieuwe CAO en diens invloed op dienstexposure en de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de opleidingsvisitaties, invulling van onderwijs en cursussen vast onderdeel op de agenda van CP-vergaderingen. Ook komt de impact van landelijke veranderingen op de kindergeneeskunde opleiding aan bod in het CP.

Taskforce arbeidsmarkt

Als JA-NVK vinden we het belangrijk om zicht te hebben op de arbeidsmarkt voor jonge klare kinderartsen. Door de taskforce arbeidsmarkt is de online vacaturebank op de NVK-site opgericht. Jaarlijks doen we een analyse van de gegevens en publiceren deze in een artikel in het blad “Kinderarts en samenleving”.  In 2022 hebben we, naast de analyse van de vacaturebank, ook contact gehad met de vakgroepvoorzitters van de ziekenhuizen die een vacature op de vacaturebank geplaatst hadden en hebben we een enquête onder jonge klare kinderartsen verricht om een nog vollediger beeld te krijgen van de arbeidsmarkt. Op basis van deze gegevens is naar voren gekomen dat er steeds meer vacatures, met name voor fellowships, onderhands ingevuld worden. Wij hebben ons in het Concilium Paediatricum uitgesproken dat wij vinden dat er meer transparantie moet komen in de vacatures.

Taskforce NKKT (met voorheen ook Wetenschap)
De taskforce NKKT (niet-klinische kerntaken) is door het bestuur van de JA-NVK opgericht om aios ondersteuning en inspiratie te bieden voor het uitoefenen van hun NKKT. Zo wordt er 1-2x per jaar een NKKT-specifieke webinar georganiseerd en worden er blogs voer NKKT gepubliceerd op onze website. Daarnaast houdt de taksforce zich bezig met NKKT-beleid in de opleiding om betere handvatten voor aios en opleiders te kunnen geven en te streven naar een meer uniforme benadering van NKKT door opleidingscentra.

Er is gekozen om Wetenschap hierin op te nemen, er zullen alsnog JA-NVK-leden vertegenwoordigd zijn in de NVK-commissies SPIN en Wetenschap voor de meer wetenschapsspecifieke zaken.

Taskforce persoonlijke ontwikkeling

Als taskforce Persoonlijke Ontwikkeling vinden we het heel belangrijk dat de AIOS hun bevlogenheid voor het vak Kindergeneeskunde behouden gedurende de opleiding. Hierbij is een goede werk-privé balans van belang. De afgelopen jaren hebben we gezorgd voor het opzetten van coaching voor alle AIOS. Op dit moment werken we samen met opleiders kindergeneeskunde om het huidige werkklimaat te evalueren en ideeën tussen centra uit te wisselen. Hierbij kijken we naar mogelijkheden om logistiek op de werkvloer te verbeteren, maar ook naar optimalisatie van de begeleiding van AIOS met aandacht voor ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Taskforce PediAthletics
De PediAthletics-commissie organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van juni een sportdag voor alle arts-assistenten Kindergeneeskunde in Nederland. Een dag waarop we samen sporten, elkaar ontmoeten en vooral een heel gezellige tijd hebben. De commissie wordt gevormd door twee A(N)IOS uit elk cluster, aangevoerd door een lid van het bestuur van de Junior Afdeling van de NVK.

Klik hier voor de aftermovie van de eerste editie in Rotterdam in 2019. In 2020 waren we helaas genoodzaakt de tweede editie vanwege COVID-19 te annuleren, maar in 2021 zijn we er – ondanks COVID-19 – weer volop voor gegaan. Bekijk hier de aftermovie van 2021 en hier (PediAthletics 2023 op Instagram : "Zaterdag 3 juni 2023 is het weer zover!! Dan zal de vierde editie van de PediAthletics plaatsvinden! Een strijd tussen de cluster om de felbegeerde beker en daarna een gezellige afsluiting met BBQ en feest! Geef je zo snel mogelijk op via de PediAthletics captain van jouw cluster!! Hier nog even de aftermovie van vorig jaar🏋🏻‍♂️🤸🏻🏆" ) de aftermovie van 2022.
In 2023 vindt deze geweldige dag opnieuw plaats op 03-06 bij sportpark Galecop te Nieuwegein.

Taskforce NVK Congres

Namens de JA-NVK zijn wij ook vertegenwoordig in de landelijke NVK congres commissie. Zo zorgen wij ervoor dat er altijd oog blijft voor alle AIOS, ANIOS en jonge klaren. Wij zijn naast volwaardig commissie lid (ranking van abstracts, aanschrijven keynote sprekers, thema invulling, etc) ook verantwoordelijk voor de invulling van het JA-symposium. 

Sinds 2022 is er ook het hulde moment voor alle nieuwe jonge klaren. 

Het NVK Congres is vanaf 2023 opgebouwd uit drie pijlers. Het zijn de drie stromingen die ons vak kleuren: 1) Wetenschap (blauw), 2) Kliniek (roze) en 3) Overstijgend (groen). De deelsessies zijn in deze drie pijlers opgesplitst, je zult dus letterlijk iedere deelsessie opnieuw kleur moeten bekennen. 

Het thema van 2023 is "Kleur!". Het wordt een congres met volop momenten van ontmoeten, samenzijn en verbinden. En... nog een aantal nieuwe verassingen. 

Meer informatie en inschrijven vindt je op: https://www.nvkcongres.nl/

 

Visitaties

De JA-NVK staat voor een goede opleiding tot kinderarts. Daarom zijn we standaard betrokken bij opleidingsvisitaties. Een visitatiecommissie bestaat altijd uit een academisch opleider, een opleider uit een algemeen ziekenhuis en een AIOS. De AIOS stemt vooraf (telefonisch) met de AIOS uit het te visiteren ziekenhuis af waar de aandachtspunten bij de visitatie moeten liggen. Hierdoor kan tijdens de visitatie gerichter gewerkt worden. De visitatiecommissie bespreekt altijd de TOPS en TIPS van de opleiding om zo de opleidingen kwalitatief hoogwaardig te houden.

Taskforce Top 2020

Deze taskforce houdt zich bezig met het opleidingsplan voor de opleiding tot kinderarts: TOP 2020. Dit opleidingsplan wordt sinds 2017 voor alle AIOS kindergeneeskunde gebruikt en is inmiddels landelijk geïmplementeerd en geëvalueerd. Samen met de landelijke werkgroep ‘TOP2020 in bedrijf’ wordt momenteel bekeken hoe we het opleidingsplan in lijn kunnen houden met de kinderarts van de toekomst en worden de good practices en verbeterelementen verwerkt. 

In Nederland wordt sinds 2017 voor de opleiding tot kinderarts gebruik gemaakt van het opleidingsplan TOP2020 (Toekomstbestendige Opleiding Pediatrie 2020). In dit landelijke opleidingsplan wordt de 5-jarige (nominale) opleiding tot kinderarts, inclusief alle bij[1]behorende competenties beschreven. Het plan is gebaseerd op het Kaderbesluit van het CGS, wat inhoudt dat de opleiding competentie gericht is, modulair van opbouw en dat wordt voldaan aan de eisen betreffende portfolio-opbouw, feedback en toetsing.

 

Het landelijke opleidingsplan Kindergeneeskunde stelt het zieke of bedreigde kind centraal en de daar[1]bij passende zorgbehoefte vormt de basis van het opleidingsplan. Andere elementen uit het landelijke opleidingsplan zijn:

• 21 Klinische presentaties: deze klinische presentaties zijn het vertrekpunt tijdens een consult van een ziek kind bij de kinderarts.

• Gefaseerde toename van verantwoordelijkheden van de aios tijdens de opleiding door onder andere de 9 Entrustable Professional Activities (EPA’s).

• Een brede professionele ontwikkeling door middel van Niet-Klinische KernTaken (NKKT).

 

Sinds 2016 worden kinderartsen opgeleid volgens TOP2020. Hierna vond een uitgebreide evaluatie onder aiossen en opleiders plaats door middel van enquêtes, focusgroepen en een invitational conference. Op basis van deze uitkomsten en nieuwe ontwikkelingen binnen het zorglandschap (zie onder andere het visiedocument ‘Medisch specialist van de toekomst 2025’ en ‘Opleiden 2025’ van de FMS) heeft de werkgroep ‘TOP2020 in bedrijf’ in opdracht van het Concilium Pediatricum van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde het opleidingsplan TOP2020 geoptimaliseerd en herzien. In deze herziene versie, TOP2025, blijven de kernelementen van TOP2020 bestaan. In TOP2025 is meer expliciete aandacht voor het opleiden in de intra- en interprofessionele context. Er wordt nadrukkelijker aandacht besteed aan de overdraagbaarheid van EPA’s om de continue ontwikkeling en toename van eigen verantwoordelijkheid van aios te stimuleren.

Wetenschappelijke vorming blijft een belangrijk onderdeel van de opleiding en wordt meer gelijk gesteld aan andere NKKT zoals doelmatigheid of medisch leiderschap. Aangezien netwerkgeneeskunde en technologische innovaties in toenemende mate belangrijk zijn voor de kinderarts van de toekomst, zijn deze onderwerpen als NKKT toegevoegd aan het opleidingsplan. Hierbij is het expliciet de bedoeling dat deze taken geïntegreerd worden in de reguliere werkzaamheden van de aios.”


Taskforce Persoonlijke Ontwikkeling
Als taskforce Persoonlijke Ontwikkeling vinden we het heel belangrijk dat de AIOS hun bevlogenheid voor het vak Kindergeneeskunde behouden gedurende de opleiding. Wij houden ons daarom onder andere bezig met het aanbieden van hoogwaardige coaching voor alle AIOS.  Daarnaast staan wij voor het behouden van een goede werk-privébalans voor de AIOS.

Taskforce Themadag
De Themadagcommissie organiseert elk najaar een onderwijsdag voor alle AIOS Kindergeneeskunde; een dag waarop we elk jaar een ander leerzaam en actueel thema behandelen met behulp van inspirerende sprekers en zinvolle workshops.
Tijdens de jaarlijkse themadag vindt ook de algemene ledenvergadering van de Junior Afdeling plaats en vinden we het belangrijk de mening van de huidige AIOS-groep in Nederland te horen. Omdat we op de dag zelf slechts een selectie van onderwerpen met de JA-leden kunnen bespreken, vragen we vooraf ook een enquête in te vullen. Deze is voor ons van grote waarde, en bepaalt mede de onderwerpen op de JA-agenda om jullie stem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen!

Niet onbelangrijk is het feit dat de themadag ook de gezellige gelegenheid geeft om met collega's uit andere clusters samen te zijn.

De Themadagcommissie wordt gevormd door leden van het JA-bestuur.
De themadag is een verplicht onderdeel van je opleiding en daarom vragen wij de opleiders jaarlijks jullie allen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de themadag.

Taskforce Wetenschap
De task force wetenschap houdt zich bezig met welke rol wetenschap speelt in de opleiding tot algemeen kinderarts: Welke basis vaardigheden moet elke kinderarts hebben om literatuur kritisch te kunnen beoordelen en toepassen in de dagelijkse praktijk? Op wat voor manier kunnen AIOS op de hoogte blijven van elkaars onderzoek, zodat wetenschap voor iedereen toegankelijk is en niet alleen voor AIOS met een wetenschappelijk profiel? Tenslotte zijn we bezig hoe we AIOS meer kunnen betrekken bij het schrijven en/of beoordelen van NVK richtlijnen. 

Taskforce SCO
De JA-NVK is met twee vertegenwoordigers in de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs betrokken bij implementatie en verbetering van het landelijk gesynchroniseerd cursorisch onderwijs, de toetsing en de onderwijsdagen.

Sinds 2013 krijgen alle AIOS kindergeneeskunde in de common trunk module gestuurd onderwijs, ingedeeld per half jaar en afgesloten door een landelijke toets. De eerste cyclus van onderwerpen (vier jaar) werd in 2016 afgerond en herstart. Na een brainstormdag in september 2018 is een landelijke denktank opgericht, bestaande uit 15 AIOS en 3 kinderartsen uit de SCO, die een nieuwe structuur voor het cursorisch onderwijs hebben opgezet. 
Sinds 1 januari 2021 is dit nieuwe onderwijs geïmplementeerd, waarbij het uitgangspunt de klinische presentaties zijn, zoals geformuleerd in TOP2020.

De SCO en JA-NVK evalueren het onderwijs en de toetsing elk half jaar, waarbij de AIOS in the lead zijn voor de evaluatie van het onderwijs en dit voorleggen aan de SCO. Het plan is om in 2022 de Denktank te integreren met de academische onderwijscommissies in een landelijke NVK onderwijscommissie, om zo via korte lijntjes de best practices te delen. 

Binnen de JA-NVK wordt meegedacht over de organisatie en invulling van de verplichte cursussen en onderwijsdagen. In 2020 werd, samen met de SCO en het CP, besloten om de AIOS de mogelijkheid te geven om een keuze te maken voor 3 van de 4 verplichte cursussen (epilepsie, astma, allergie en diabetes). Tevens werden de recertificatie van APLS en de EBM-cursus toegevoegd aan deze keuzelijst. De AIOS zijn tevens betrokken bij de evaluatie van deze cursussen en het onderwijs.
Vanaf 2022 zullen de onderwerpen van de onderwijsdagen worden aangepast, complementair aan het nieuwe cursorisch onderwijs. Ook zullen nieuwe thema's vanuit de Federatie Medisch Specialisten, zoals innovatie, de juiste zorg op de juiste plek en interculturele verschillen, een plek krijgen. 

De belangrijkste website voor de SCO is de NVK-website: