NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Vacatures JA-NVK

Vacature voor de commissie Kwaliteits visitaties kindergeneeskunde:
Voor de commissie Kwaliteits Visitaties Kindergeneeskunde (KVK) zijn wij op zoek naar een enthousiaste AIOS, die geïnteresseerd is in kwaliteitsbeleid.
Onze kernactiviteit is het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties, conform de leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. We werken met een normenkader en diverse andere instrumenten, die regelmatig geëvalueerd worden en zo nodig aangepast dienen te worden door veranderende inzichten en wetgeving.
Als AIOS krijg je de mogelijkheid om kwaliteitsvisitaties bij te wonen, als toehoorder met spreekrecht of als visiteur, en je inbreng tijdens zo’n dag wordt zeer gewaardeerd.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden onder andere de visitatieverslagen besproken en krijg je ruim de gelegenheid om kritisch mee te denken en ideeën aan te dragen over kwaliteitseisen, kwaliteitsvisitaties in een andere setting, instrumenten, digitalisering, en andere relevante zaken. Heb je interesse of vragen? Mail naar smit@nvk.nl

AIOS gezocht voor Commissie Richtlijnen: 
Deze commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de NVK. Ook informeren ze het bestuur over belangrijke feiten en ontwikkelingen op het gebied van 
richtlijnen/kwaliteitsdocumenten. De commissie speelt een belangrijke rol in het proces van richtlijnontwikkeling en onderhoud. Ben jij als AIOS gemotiveerd om hieraan mee te helpen of wil je meer informatie? Neem contact op met nvk@nvk.nl

AIOS gezocht voor Commissie Informatiebeleid: 
De Commissie Informatiebeleid komt voort uit de adviesgroep Uitkomstinformatie. Deze adviesgroep had als doel beleid t.a.v. uitkomstinformatie binnen de NVK op te stellen en daarbij aan te sluiten bij lopende initiatieven, zoals het programma Uitkomstgerichte Zorg van de Federatie Medisch Specialisten. Daarmee droeg de adviesgroep bij aan het verbeteren van kwaliteit van zorg met een focus op uitkomstinformatie en het streven naar een minimaal mogelijke registratielast binnen de kindergeneeskunde, tevens één van de ambities uit het NVK Strategieplan 2020-2022. De adviesgroep wordt nu omgezet in een vaste commissie binnen de NVK. De Commissie Informatiebeleid gaat het advies van de adviesgroep Uitkomstinformatie uitwerken en richting geven aan issues rond gegevensverzameling en gegevensuitwisseling in de kindergeneeskunde om daarmee de kwaliteit van kindergeneeskundige zorg te verbeteren. Heb je interesse of vragen? Mail naar schipper@nvk.nl