NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Opleidingsonderdelen

In het laatste jaar van je opleiding is er ruimte voor verdieping en profilering. Het etalageproject wordt uitgevoerd door de Orde van Medisch Specialisten. Hier vind je ruim 150 differentiatiestages op allerlei gebieden van supervisiestages in een algemeen ziekenhuis tot specialistische stages in de academische centra.

Stage kindergeneeskunde in algemene niet-opleidingsziekenhuis

Dit stage plan wordt gedragen door de Adviesgroep Algemene Kindergeneeskunde (AAK) en de Junior Afdeling van de NVK.

De kinderarts in opleiding (aios) is relatief onbekend met de kindergeneeskundige zorg die wordt geleverd in algemene niet-opleidingsziekenhuizen. De opleiding tot kinderarts speelt zich volledig af in de academie en in grote algemene opleidingsziekenhuizen. Echter, een aanzienlijk deel van de kinderartsen zal op termijn in een kleiner niet-opleidingsziekenhuis gaan werken terwijl aios tijdens de opleiding nauwelijks tot geen zicht hebben op hoe de zorg hier plaatsvindt . Door aankomend kinderartsen al tijdens hun opleiding in contact te brengen met kleinschaliger ziekenhuizen en hun mogelijkheden, zal dit ten goede komen aan de kwaliteit van zorg in de regio door verbeterde samenwerking en wederzijds begrip, en tevens een verbreding van de blik van aios op de arbeidsmarkt bewerkstelligen. 

Zowel vanuit kinderartsen die werkzaam zijn in algemene niet-opleidingsziekenhuizen, als vanuit aios, is interesse getoond in een nadere kennismaking van kinderartsen in opleiding met het algemene niet-opleidingsziekenhuis, in de vorm van een kortdurende stage tijdens de opleiding. Deze stage biedt de aios de ruimte om zich gedurende zijn / haar opleiding uitgebreid te oriënteren binnen de werkzaamheden van de kinderarts in het algemene niet-opleidingsziekenhuis. Een dergelijke stage is tot op heden niet vormgegeven binnen de opleiding en is daarmee uniek en aansluitend bij de wensen van aios en opleiders. Voor de aios geeft een dergelijke stage meer zicht op de keuzemogelijkheden als toekomstig kinderarts op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat daarmee ook het aanbod aan geïnteresseerden bij vacatures in kleinere perifere ziekenhuizen wordt vergroot. 

Her en der in het land zijn initiatieven genomen tot het starten van dergelijke stages in niet-opleidingsziekenhuizen met positieve ervaringen. De verwachting is dat door middel van uniformiteit, namelijk het landelijk faciliteren van een dergelijke stage voor alle aios kindergeneeskunde, de opbrengst kan worden vergroot en de kwaliteit van de stage kan worden gemonitord en gewaarborgd.

Hoofddoel van de stage
Kennismaken met alle aspecten van de werkzaamheden van de kinderarts in een algemeen niet-opleidingsziekenhuis.

Leerdoelen

 • Kennismaking met de kindergeneeskundige zorg in een klein algemeen ziekenhuis, waarin de kinderarts in kleinere schaal dichterbij de patiënt staat en focus op nauwere samenwerking met de 0e en 1e lijn zorg.
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen academische, middelgrote en kleine ziekenhuizen, door het ervaren en het leren kennen van de (on)mogelijkheden in de kleine kindergeneeskundige praktijk.
 • Inzicht krijgen in de samenhang tussen management en de werkvloer, het zelf kunnen beïnvloeden/optimaliseren van de organisatie van de zorg(processen), waarbij het in kleinere ziekenhuizen des te meer van belang is dat wordt gezocht naar de balans tussen kwaliteit enerzijds en het reduceren van kosten anderzijds. Door de kleinere schaal hebben professionals doorgaans meer, sneller en betere invloed op de optimalisatie van zorgprocessen en een verbetering van doelmatigheid.
 • Eerste ervaring om in een kleine vakgroep te werken, vaak zonder sub specialisten en arts-assistenten: taak- en tijdsverdeling, diensten, intercollegiaal overleg (met medespecialisten en paramedici), verantwoordelijkheid en rol intern (op management- en organisatieniveau), zorgkaart extern (inclusief samenwerking met eerste lijn en grotere perifere centra en academie), kennisoverdracht en professionele ontwikkeling, niet-klinische kerntaken, public relations / marketing (het ontdekken van je focus als kindergeneeskundige groep, hierin keuzes maken en dit uitdragen)

Organisatie stage

 • Wie: De stage wordt aangeboden aan alle aios en wordt gefaciliteerd door de OOR (hoofdopleider), maar heeft geen verplicht karakter.
 • Wanneer: In opleidingsjaar 3-4, voorafgaand aan differentiatie-/profileringsstage.
 • Waar: Per OOR wordt 1 algemeen niet opleidingsziekenhuis aangewezen voor deze stage. De aios kan binnen of buiten eigen OOR deze stage lopen.
 • Duur: 2 weken wel/ niet of optioneel dienstparticipatie.
 • Praktisch: Aanstelling o.b.v. detachering met personeelsnummer, toegang tot EPD, bedrijfskleding, in de vorm van een bezoldigde stage aan het einde van de common trunk.
 • Evaluatie:       
  • Individueel: leerdoelen door aios vooraf inclusief gesprek met betrokken kinderarts in niet-opleidingsziekenhuis, kort verslag of presentatie en eindgesprek achteraf.

Contactpersonen
Bestuur NVK: drs. Károly Illy, Ziekenhuis Rivierenland Tiel
TOP2020: prof. dr . R.J.B.J. Gemke, Amsterdam UMC
AAK: drs. Petra-Marije Greidanus, Amstelland Ziekenhuis
Junior afdeling: Dominique van der Lee (bestuurslid JA-NVK)

Tips en adviezen voor een buitenlandstage:

 • Begin op tijd! Het regelen van al je papieren kan een tijdrovende klus zijn. Dit verschilt natuurlijk erg per land, maar wij adviseren zeker een jaar van te voren te starten.
 • Bespreek met je opleider de mogelijkheden voor het doen van een buitenlandstage in opleidingstijd; dit kan voor een van de stages in jaar 5, maar er bestaat ook een mogelijkheid tot het toevoegen van een ‘maatschappelijke stage’ in RGS.
 • Start op tijd met je visumaanvraag en het inschrijven bij de benodigde instanties (ook weer per land verschillend).
 • Sluit een goede verzekering af. Een deel zal via je opleidingsziekenhuis in Nederland verzekerd zijn, een deel mogelijk via het ziekenhuis waar je naartoe gaat (ook weer afhankelijk van de bestemming). In ieder geval moet je rekening houden met de volgende zaken:
  • Wettelijke aansprakelijkheid: dit heb je zelf meestal al verzekerd (AVP, aansprakelijkheid voor particulieren). Check goed of hier werelddekking op zit.
  • Beroepsaansprakelijkheid: dit is vaak iets dat het ontvangende ziekenhuis voor je af moet sluiten, check dus goed welke beroepsaansprakelijkheid zij dekken. Het is niet mogelijk een beroepsaansprakelijkheid vanuit Nederland voor werkzaamheden in een ander land af te sluiten.
  • Ziektekostenverzekering: je hebt natuurlijk je eigen zorgverzekering, maar soms is het nodig een extra dekking af te sluiten.
  • Reisverzekering: zorg dat je werelddekking hebt.

Tip: OOM verzekeringen is gespecificeerd in werken in het buitenland voor periodes tot 2 jaar.

 • Zorg dat je vaccinaties op orde zijn; denk hierbij specifiek ook aan bijvoorbeeld een meningococcen-vaccinatie of het meenemen van PEP-profylaxe.

Heb je vragen of wil je graag overleggen? Mail ons gerust via ja@nvk.nl!